v
구름 많음 온도: 13.0 습도:80% 북동풍 ,3.3m/s
시스템소개v
유틸리티현황v
차트현황관리v
분석측정현황v
시설정비현황v
구매현황관리v
자재현황관리v
고객지원안내v
시스템소개v
유틸리티현황v
차트현황관리v
분석측정현황v
시설정비현황v
구매현황관리v
자재현황관리v
고객지원안내v
로그인
고객지원안내
고객지원안내

고객지원
고객지원

고객지원안내
고객지원안내

폐기물성상분석
v
Export to:
v
(Ascending)[Filter]
(Ascending)[Filter]
(Ascending)[Filter]
바닥재비산재
구리 비소 수은 카드뮴6가크롬TCETeCE시안유기인유분 구리 비소 수은 카드뮴6가크롬TCETeCE시안유기인유분
3.0 ㎎/ℓ3.0 ㎎/ℓ1.5 ㎎/ℓ0.005 ㎎/ℓ0.3 ㎎/ℓ1.5 ㎎/ℓ0.3 ㎎/ℓ0.1 ㎎/ℓ1.0 ㎎/ℓ1.0 ㎎/ℓ5.0 %3.0 ㎎/ℓ3.0 ㎎/ℓ1.5 ㎎/ℓ0.005 ㎎/ℓ0.3 ㎎/ℓ1.5 ㎎/ℓ0.3 ㎎/ℓ0.1 ㎎/ℓ1.0 ㎎/ℓ1.0 ㎎/ℓ5.0 %
20211월1일----------------------
2021 최대0000000000000000000000
2021 최소0000000000000000000000
2021 평균0000000000000000000000

운영기관소개 서비스이용약관 개인정보보호방침 이메일무단수집거부(새창)
로고 및 주소 로고 및 주소 로고 및 주소
업체검색